Archives for 07) SMATV Tap

04) Multiswitch

ID6-2TAP

ID6-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 6 เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง (ไม่มีเสาอากาศ TV Digital) มี …
Read More
04) Multiswitch

ID9-2TAP

ID9-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 9  ทีมีเสาอากาศ TV Digital เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง มี Ad…
Read More