ID-0201
1. เป็นตัวรวมสัญญาณจานดาวเทียมกับเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล
2. เป็นตัวแยกสัญญาณจานดาวเทียมกับเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล
– โดยจานดาวเทียมความถี่ 950-2150 MHZ
– เสาอากาศอานาล็อก/ทีวีดิจิตอล
ความถี่ 5-860 MHZ(สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ)

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
Downloadให้คลิกเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง เลือก “Save Images As” หรือ “บันทึกรูปเป็น”
Downloadให้คลิกเมาส์ด้านขวา 1 ครั้ง เลือก “Save Images As” หรือ “บันทึกรูปเป็น”