id-18COMa

ใช้สำหรับรวมสัญญาณโทรทัศน์ 18 อินพุต (16 อินพุตหลัก + 1 อินพุตจากเสาอากาศทีวีดิจิตอลและอีก 1 อินพุต (MIX)  โดยมีเกนการขยาย 30 ดีบี ใช้ในระบบเคเบิ้ลทีวีและระบบทีวีรวมในอาคาร เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณในระบบ

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง