ID-18COMAF

ใช้สำหรับรวมสัญญาณโทรทัศน์ 18 อินพุต (16 อินพุตหลัก + 1 อินพุตจากเสาอากาศทีวีดิจิตอลและอีก 1 อินพุต (MIX) ภายในมีวงจรฟิลเตอร์ในตัวเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน โดยมีเกนการขยาย 30 ดีบี ใช้ในระบบเคเบิ้ลทีวีและระบบทีวีรวมในอาคารเพื่อเพิ่มช่องสัญญาณในระบบ

11-ID-18COM-AF

Download