ID-SATANT20

ใช้สำหรับรวมสัญญาณจากจานดาวเทียม,เสาอากาศทีวีดิจิตอลให้รวมอยู่ในสายสัญญาณเส้นเดียว เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการติดตั้งและการใช้งาน ใช้ในบ้านเรีอน อาคารพักอาศัย