ID3-2TAP

ID3-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 3 ที่มีเสาอากาศ TV Digital เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง มี Adapter

S-ID3-2Tap

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง