ID5-2TAP2
ID5-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 5 ที่มีเสาอากาศ TV Digital เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง มี Adapter

 

ตัวอย่างการต่อใช้งานตระกูล 5