ID6-2TAP
ID6-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 6 เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง (ไม่มีเสาอากาศ TV Digital) มี Adapter

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง