ID9-2TAP
ID9-2TAP เป็นแท็ปอ๊อฟ ตระกูล 9  ทีมีเสาอากาศ TV Digital เข้า 1 ออก 1 และแท็ปออก ไปใช้งาน 2 ทาง มี Adapter

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

ตัวอย่างการต่อใช้งานตระกูล 9

P-36

P-37

P-39P-38