ต่อดาวเทียม 2 ดวง +เสาอากาศทีวีดิจิตอล

ต่อดาวเทียม 3 ดวง +เสาอากาศทีวีดิจิตอล

ต่อดาวเทียม 3 ดวง +เสาอากาศทีวีดิจิตอล

ต่อดาวเทียม 4 ดวง +เสาอากาศทีวีดิจิตอล