ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมทดสอบหัวรับสัญญาณ(LNB) 5G ความถี่ 3.5 GHz ร่วมกับ กสทช และ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ณ ลานพระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย