ID-21REC

เป็นตัวรวมสัญญาณเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล กับจานดาวเทียม หรือเป็นตัวแยกสัญญาณเสาอากาศทีวีอานาล็อก/ดิจิตอล กับดาวเทียมก็ได้

  • โดยจานดาวเทียมความถี่ 950-2150 MHz
  • เสาอากาศอนาล็อค/ทีวีดิจิตอล ความถี่ 5-860 MHz

แบบสี่เหลื่มผืนผ้ามีฝาครอบไว้ยึดกับบล็อกฝังหรือกล่องลอยทั่ว ๆ ไปได้