ใช้สำหรับแปลงสัญญาณ VIDEO/AUDIO ให้เป็น RF (ช่องสัญญาณโทรทัศน์) มีให้เลือกใช้ได้ทุกช่องความถี่ E2-U75 สามารถส่งช่องติดกันได้ โดยใช้ SAW FITER

download