ID-MOD275

มอดดัลเบิ้ล ปรับช่องได้ E2-U75
ใช้สำหรับแปลงสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงให้เป็นช่องความถี่โทรทัศน์ ระบบ Double Side Band ใช้ในระบบเคเบิ้ลทีวีและระบบทีวีรวมในอาคาร เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณในระบบ

Download