ID-6168

1. Jacket ผลิตจาก Polyethelene สามาถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ดี
2. Shield ผลิตจากอลูมิเนียมถักอย่างแน่นหนามีทั้ง 64, 128, 168 เส้น
3. Foil เป็นอลูมิเนียม Foil แท้เป็น Shield ป้องกันการรบกวน
4. Insulator ต้องผลิตจาก Foam Polyethylene สีขาวและมีความยืดหยุ่น
5. Conductor เป็นวัสดุโลหะนำสัญญาณเคลือบทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.02 มม.
6. ตอบสนองความถี่ 5 MHz 2 GHz ได้เป็นอย่างดี
7. Impedance 75+/-3 Ohms

Download
Download